سلام
لطفا شکل 4 ثبات 8 بیتی با مالتی پلکسر م خواهم
اگر کسی بلد کمک کنه با تشکر