انجمن رباتیک بارمان مجددا پس از وفقه ای چند ماهه شروع به کار نمود
امتیاز سایت متارو نیز توسط شرکت فن گستران رباتیک بارمان خریداری شد و اطلاعات و مباحث آن سایت به انجمن اضافه گردید.
امید است توانسته باشیم در راستای اهداف خود قدمی برای آموزش جامع رباتیک در کل کشور برداشته باشیم.